tekst printen

Gezond omgaan met ziekteverzuim

In een gezond werkklimaat neemt (ziekte) verzuim af!

Doelgroep

Leidinggevenden midden kader/hoger kader.

Werkdruk en overbelasting zijn regelmatig terugkerende klachten van werknemers en kunnen tot ziekteverzuim en zelfs tot burn-out leiden. Deze klachten (en ook vele anderen) zijn vaak te voorkomen.

Daarom is het niet voldoende alleen aandacht te hebben voor het begeleiden van zieke werknemers. Van belang is het de oorzaken van ziekteverzuim binnen het bedrijf of instelling op te sporen en te verhelpen.

Op dat vlak zijn tal van maatregelen te nemen, zowel op het terrein van personeelsbeleid als op dat van de arbeidsomstandigheden.

Het terugdringen van het ziekteverzuim kan heel goed aansluiten bij de integrale benadering zoals de ontwikkeling van het Arbozorgsysteem en de jaarplannen. Het HRM-beleid kan een waardevolle bijdrage leveren, door met deze integrale aanpak te komen, waarin ruimte is voor zowel structurele problemen als die van de individuele mens op de werkplek.

Naast een organisatiebrede aanpak is het zeer wel mogelijk om als afdeling of vestiging het verzuim aan te pakken. Het afdelingshoofd of teamleider is immers de eerst verantwoordelijke voor een gezond klimaat op de afdeling! Zo kan ieder afdeling eigen redenen hebben voor een specifieke aanpak die haar belang het beste dient.

Er zijn 3 sleutels die leiden tot vermindering van verzuim:

  1. aandacht voorstijl van leidinggeven;
  2. aandacht voor arbeidsomstandigheden;
  3. aandacht voor verzuim.

Verder is er een mentaliteit nodig die uitgaat van arbeidsgeschiktheid i.p.v. arbeidongeschiktheid.

Kortdurend en langdurend verzuim

Cijfers laten zien dat in ongeveer driekwart van het aantal ziekmeldingen het gaat om kortdurend verzuim. Langdurig verzuim komt veel minder voor. Maar het langdurig verzuim zorgt wel voor driekwart van het verzuimpercentage. Dit heeft te maken met de z.g. verzuimgelegenheid, een complex aan factoren die invloed hebben op het verzuim.

Kortdurend verzuim is hinderlijk, zorgt voor onrust en moet vooral daarom worden aangepakt. Uiteraard heeft dit soort verzuim een signaalfunctie over het welzijn op het werk en kan een indicatie zijn voor aanstaand langdurig verzuim.

In de training voorkomen van ziekteverzuim staat het beleid rond ziekteverzuim centraal en worden leidinggevenden getraind in het adequaat oppakken van signalen die te maken hebben met stress, werkdruk en problemen die mensen (of de leidinggevende) ervaren. Stressfactoren in de organisatie (afdeling) worden vastgesteld en geanalyseerd, even als cultuurpatronen en stijl van leidinggeven. Met een plan van aanpak gericht op het voorkomen van het verzuim wordt de training afgesloten.

In de training ziekteverzuimbegeleiding worden leidinggevenden getraind in het voeren van verzuim gesprekken. Daarbij krijgt ook de eigen stijl van leidinggeven de aandacht. Precaire zaken als twijfel bij verzuim of lastige gesprekken die te maken hebben met privé-problemen als b.v. alcoholverslaving of ziekte in de familie krijgen aandacht.

Werkwijze

Kleine groepen, korte inleidingen gericht op inzicht en bewustwording, veel oefenen, opdrachten om in de praktijk uit te werken, oefenen met acteur.

In overleg met het bedrijf of instelling wordt besloten welke onderdelen getraind dienen te worden en welke zaken er op een andere manier geregeld kunnen worden. Afhankelijk hiervan kan een traject ontworpen worden van 2 tot 5 dagdelen

Een vooronderzoek is daarbij wenselijk.

 

Dekker Consult
begeleiding van mens, team en organisatie
Lievensweg 48
6562 XN Groesbeek

t: 06 40 733 848
e: info@dekkerconsult.nl

Workshops en cursussen:

Klik hier voor extra informatie over alle workshops.